• tel.: 0905 887 140
  • e-mail : maros@maroschamula.sk

HYPOTÉKY PRE MLADÝCH OD 1.1.2018

15nov, 2017
0
V súvislosti s novelou Zákona o bankách dochádza s účinnosťou od 1.1.2018 k nasledovným zmenám v štátnej podpore hypoték:

– ruší sa poskytovanie hypoték pre mladých so ŠPM (príspevok banky a…

HYPOTÉKY PRE MLADÝCH OD 1.1.2018

V súvislosti s novelou Zákona o bankách dochádza s účinnosťou od 1.1.2018 k nasledovným zmenám v štátnej podpore hypoték:

– ruší sa poskytovanie hypoték pre mladých so ŠPM (príspevok banky a príspevok štátu)

– ruší sa poskytovanie „starého“ ŠP (príspevok štátu, aktuálne vo výške 0%)

– ruší sa možnosť prenosu starého ŠP na novú hypotéku

Cieľom novely zákona je zjednodušenie administrácie poskytovania štátnej podpory pri daných úveroch. Navrhuje sa, aby podpora bola formou odpočítateľnej položky z dane pre mladých poberateľov hypotekárneho úveru (princíp ako pri daňovom bonuse). Nový systém podpory vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky sa bude vzťahovať len na nové zmluvy uzatvorené po účinnosti novelizovaného zákona.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítaný z výšky poskytnutého úveru na bývanie najviac zo sumy 50.000.- eur na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie, vzniká daňovníkovi, ak spĺňa nasledovné podmienky:

– vek 18 až 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver

– priemerný mesačný zárobok za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy    zamestnanca v hospodárstve SR zistenej ŠÚSR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie

 

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov (najviac však do výšky 400.- eur / rok).
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.
Ak v danom roku klient nezarobí dostatočne veľa a jeho daňový bonus zo zaplatených úrokov prevýši jeho daň, tak požiada o vrátenie dane. Ak suma dane zníženej o daňový bonus je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Ak sa vám článok páčil dajte Páči sa mi to, alebo článok zdieľajte so svojimi priateľmi, alebo napíšte komentár.

Comments are closed.